หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม

  ลักษณะสําคัญและจุดเน้นของหลักสูตร
      หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ ในการประกอบวิชาชีพทางอุตสาหกรรม มีวิสัยทัศน์ในการเลือกใช้เทคโนโลยีให้เหมาะสมในการทํางาน อีกทั้งมีจิตสํานึก มีเจตคติที่ดี มีคุณธรรมและมีความรับผิดชอบต่อสังคม สามารถบูรณาการองค์ความรู้สร้างสรรค์ประโยชน์และพัฒนาชุมชนได้

  คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา (ข้อมูลตามเล่มหลักสูตร)
       1) สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย สายวิทย์-คณิต ,สายคณิต- ภาษาอังกฤษ ประกาศนียบัตรวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง หรือเทียบเท่า
       2) มีคุณสมบัติครบถ้วนตามระเบียบ และประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ว่าด้วย การรับนักศึกษาเข้าศึกษาในระดับปริญญาตร

  ระยะเวลาในการศึกษา
      ใช้ระยะเวลาในการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 4 ปีการศึกษา และไม่เกิน 8 ปีการศึกษา หน่วย กิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 133 หน่วยกิต

  แนวทางในการประกอบอาชีพ
      1. อาชีพอิสระ อาทิเช่น ผู้ช่วยวิศวกรอิสระ นักวิจัยและพัฒนาเครื่องมือ สิ่งประดิษฐ์และอุปกรณ์ อิเล็กทรอนิกส์ และระบบสื่อสารโทรคมนาคมต่างๆ โดยสามารถประกอบอาชีพได้ทั้งในประเทศ ประชาคม อาเซียน และประเทศอื่นๆ
      2. งานเอกชน งานอุตสาหกรรมและธุรกิจการค้าด้านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และระบบ ติดต่อสื่อสารที่ทันสมัย ผู้ปฏิบัติงานทางสาขาอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม ช่างเทคนิคในหน่วยงาน เอกชน ช่างเทคนิคผู้ควบคุมงานในโรงงานอุตสาหกรรมหรือพนักงานประจําบริษัทต่างๆ เป็นต้น
      3. งานภาครัฐ ได้แก่ การเป็นอาจารย์ในสถาบันการศึกษาของรัฐต่างๆ ตลอดจนเป็นผู้ช่วยวิศวกร นักวิชาการ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ ช่างเทคนิคฝ่ายปฏิบัติงาน ประจํากองในสังกัดกระทรวงต่างๆและ รัฐวิสาหกิจ อาทิเช่น กรมการสื่อสารทหารของเหล่าทัพต่างๆ องค์การโทรศัพท์การสื่อสารแห่งประเทศไทย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เป็นต้น

  แนวทางการศึกษาต่อ
      สามารถศึกษาต่อระดับปริญญาโท หลักสูตร วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต อุตสาหกรรมศาสตรมหา บัณฑิต ครุศาสตรอุตสาหกรรมมหาบัณฑิต ในสาขาวิชา ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม หรือ หลักสูตรอื่นๆ ในมหาวิทยาลัยภาครัฐและภาคเอกชน

ดาวน์โหลดเอกสาร

แห่เทียนเข้าพรรษา ปี 2560

Date : 2017-07-05 14:09:53

สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม ได้เข้าร่วมโครงการถวายเทียนจำนำพรรษา ณ. วัดโพธิ์

อ่านต่อ


ข่าวสาขาวิชา

Date : 2017-07-05 08:23:29

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปี 2560

อ่านต่อ


ข่าวสาขาวิชา

Date : 2017-07-04 13:34:21

ความร่วมมือเพื่อผลิตบัณฑิต

อ่านต่อ


เครื่องไล่ความชื้นเมล็ดข้าวเปลือก

ปีการศึกษา 2553

เครื่องทดสอบสัญญาณโทรศัพท์สำหรับช่างซ่อม

ปีการศึกษา 2554

รถไฟฟ้าพลังงานทดแทน

ปีการศึกษา 2554

เครื่องบันทึกข้อมูลประวัติการใช้งานเครื่องมือไฟฟ้าแบบอิเล็กทรอนิกส์

ปีการศึกษา 2553

อาจารย์แสงเพชร งอนชัยภูมิ

ประธานหลักสูตร อส.บ. ( 4 ปี )

อาจารย์สุวพัชร คัดจันทึก

รองประธานหลักสูตร อส.บ. ( 4 ปี )

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีรพันธุ์ สุทธิเทพ

อาจารประจำหลักสูตร อส.บ. ( 4 ปี )

ดร.ชิตพงษ์ เวชไธสง

อาจารย์ประจำหลักสูตร อส.บ. ( 4 ปี )

ดร.พงษ์นรินทร์ ศรีพลอย

อาจารย์ประจำหลักสูตร อส.บ. ( 4 ปี )

อาจารย์สมิทธ์ ปรีชาชาญ

อาจารย์ประจำหลักสูตร อส.บ. ( 4ปี )

ดร.กฤตยา นาคประสิทธิ์

ประธานหลักสูตร อส.บ. ( ต่อเนื่อง )

อาจารย์สุรชัย วงศ์ฟูเกียรติ

รองประธานหลักสูตร อส.บ. ( ต่อเนื่อง )

อาจารย์สันติ ชวนนอก

อาจารย์ประจำหลักสูตร อส.บ. ( ต่อเนื่อง )

อาจารย์นิทัศน์ สุริยะกาญจน์

อาจารย์ประจำหลักสูตร อส.บ. ( ต่อเนื่อง )

อาจารย์เสกสิทธิ์ กมลชัย

อาจารย์ประจำหลักสูตร อส.บ. ( ต่อเนื่อง )

อาจารย์เอกวิทย์ หวังกั้นกลาง

อาจารย์ประจำหลักสูตร อส.บ. ( ต่อเนื่อง )

นายพิเชฐ เกล็ดงูเหลือม

นักวิชาการศึกษา

นายฉัตรชัย สุดดีพงษ์

นักวิชาการศึกษา