ข่าวประชาสัมพันธ์


แจ้งนักศึกษากองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา (ผู้กู้รายเก่าไม่ย้ายสถานศึกษา)

Date : 2018-05-24 17:00:47

แจ้งนักศึกษากองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา ผู้กู้รายเก่าไม่ย้ายสถานศึกษา โปรดอ่านรายละเอียด จากเอกสารที่แนบ เพื่อดำเนินการและปฏิบัติตามปฏิทินการดำเนินงานของกองทุนให้กู้ยืม เพื่อการศึกษา ของเทอมที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561 ทั้งภาคปกติและภาค กศ.ปช. ทุกคณะ ทุกชั้นปี ตามระเบียบของกองทุนฯ ..

อ่านต่อ  


แจ้งนักศึกษาให้เข้าทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ (Exit Exam)

Date : 2018-05-02 15:23:44

แจ้งนักศึกษาให้เข้าทดสอบความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษ เพื่อใช้ประกอบการสำเร็จการศึกษา หากนักศึกษาท่านใด ยังไม่เคยได้ทดสอบความรู้ดังกล่าวหรือยังไม่ผ่านการทดสอบ อาจจะไม่สามารถยื่นขอสำเร็จการศึกษาได้ ตรวจสอบรายชื่อที่แนบมา..

อ่านต่อ  


ปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนการกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

Date : 2018-05-02 15:09:36

ให้นักศึกษา ภาคปกติ/ภาค กศ.ปช. เข้าปฐมนิเทศและรับฟังนโยบาย ดังรายละเอียดที่แนบมา..

อ่านต่อ  


ตรวจเยี่ยมนักศึกษาที่กำลังฝึกงานแบบสหกิจศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560

Date : 2018-02-08 14:31:05

อาจารย์ประจำหลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม เข้าตรวจเยี่ยมนักศึกษาที่กำลังฝึกงานแบบสหกิจศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 เมื่อวันพุธที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561

อ่านต่อ  


ตารางเรียนปีการศึกษา 2/2560

Date : 2018-01-04 14:27:12

ตารางเรียนสำหรับนักศึกษาสาขาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม ชั้นปีที่ 1 - 4 โดยให้นักศึกษายึดตารางเรียนที่ประกาศเป็นหลัก (ตารางนี้ใช้สำหรับหลักสูตรทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 4 ปี และต่อเนื่อง เท่านั้น) รายวิชาในตารางดังกล่าวเป็นเฉพาะรายวิชาในสาขาเท่านัั้น ส่วนรายวิชานอกสาขาให้นักศึกษายึดตามตารางเเรียนของแต่ละคน

อ่านต่อ  


สวัสดีปีใหม่ 2561

Date : 2017-12-31 15:54:40

หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ขออวยพรให้ทุกท่านมีความสุขในปีใหม่ 2561 นี้ และตลอดทั้งปีเทอญ..

อ่านต่อ  


ประกาศผลสอบโครงการวิจัยและพัฒนา 1

Date : 2017-12-13 14:09:40

เนื่องจากวันพุธที่ 6 ธันวาคม 2560 ทางสาขาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม (ต่อเนื่อง) ได้จัดสอบหัวข้อโครงการวิจัยและพัฒนา 1 สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ขอประกาศผลการสอบหัวข้อโครงการวิจัยและพัฒนา 1 ตามเอกสารแนบ

อ่านต่อ  


โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การใช้งานโปรแกรม PLC ขั้นพื้นฐานสำหรับผู้เริ่มต้น"

Date : 2017-09-24 23:27:32

สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม ร่วมกับ สาขาสาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การใช้งานโปรแกรม PLC ขั้นพื้นฐานสำหรับผู้เริ่มต้น” เพื่อส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของผู้เข้าร่วมอบรมให้มีความรู้ความเข้าใจ สนับสนุนต่อการดำเนินงานในองค์กรของตนเองได้ย่างมีประสิทธิภาพ ณ อาคาร 29 ชั้น 5 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

อ่านต่อ  


ประกาศทดสอบภาษาอังกฤษ

Date : 2017-09-05 10:10:14

มหาวิทยาลัยประกาศทดสอบภาษาอังกฤษ "Exit - Exam" สำหรบชั้นปีที่ 3-4 สำหรับนักศึกษาภาคปกติ และภาค กศ.ปช. ตามวันและเวลาในประกาศ หากพ้นเวลาการสอบและไม่ได้ทำการสอบ นักศึกษาจะต้องรอสอบในปีการศึกษาถัดไป

อ่านต่อ  


ประกาศรับสมัครนักศึกษาโครงการสหกิจศึกษา (ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ) รุ่นที่ ๙

Date : 2017-09-05 10:04:10

ทางโครงการสหกิจศึกษา เปิดรับนักศึกษาชัั้นปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ เข้าร่วมโครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ในลักษณะสหกิจศึกษา ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ อาจารย์แสงเพ็ชร งอนชัยภูมิ และดร. ชิตพงศ์ เวชไธสงค์ และรับเอกสารการสมัครได้ที่ คุณพิเชฐ เกล็ดงูเหลือม เจ้าหน้าที่โปรแกรมฯ เบอร์โทรศัพท์ ๐๘๒-๑๔๔๕๖๒๓

อ่านต่อ  


นักศึกษาสาขาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ที่เข้าใหม่ปี 2560 เข้าพิธีบายศรีสู่ขวัญ

Date : 2017-08-28 11:46:21

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้จัดโครงการ "สานสัมพันธ์น้องพี่ สืบสานประเพณี บายศรีสู่ขวัญน้องใหม่" ประจำปีการศึกษา 2560 เมื่อวันอาทิตย์ที่ 27 สิงหาคม 2560 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เพื่อเป็นการบูรณาการการเรียนการสอนกับการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์อันดีให้เกิดขึ้นระหว่างครู อาจารย์ และนักศึกษาที่เข้ามาศึกษาในรั้วของมหาวิทยาลัยฯ อีกด้วย

อ่านต่อ  


นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม เข้าสอบหัวข้อโปรเจ็ค ภาคการศึกษาที่ 1/2560

Date : 2017-08-28 11:37:30

นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม ได้เข้าทำการสอบหัวข้อโปรเจ็คกรณีพิเศษ ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2560 ณ ห้องปฏิบัติการโทรคมนาคม (29.5.4) อาคาร 29 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เมื่อวันอังคารที่ 22 สิงหาคม 2560

อ่านต่อ  


อาจารย์และนักศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม ร่วมจัดงานโครงการสัปดาห์วิทยาศาสตร์ปี 60

Date : 2017-08-28 10:04:31

อาจารย์และนักศึกษาได้ร่วมจัดงานโครงการสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปี 2560 "จุดประกายความคิด พัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์ เสริมสร้างชาติดเวยเทคโนโลยี สู่วิถีแห่งนวตกรรม" ในสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ระหว่าวันที่ 17-19 สิงหาคม 2560 บริเวณอาคาร31 เพื่อในักศึกษาได้แสดงออกถึงความรู้ และความสามารถทางวิชาการ การทำงานเป็นทีม การพัฒนาทักษะทางด้านต่างๆ ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ทางวิชาการ และเป็นการนิทรรศการแสดงผลงานทางวิชาการใหเความรู้ทางด้านเทคโนโลยีแก่บุคคลทั่วไปด้วย

อ่านต่อ  


อาจารย์และนักศึกษา หลักสูตรเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม เข้าร่วมโครงการศึกษาดูงานปี 60

Date : 2017-08-11 15:18:13

อาจารย์และนักศึกษา ชั้นปีที่ 4 ภาคปกติและต่อเนื่อง หลักสูตรเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม เข้าร่วมโครงการศึกษาดูงานปี 60 ณ อุทยานวิทยาศาสตร์แห่งชาติ (สวทช) จ.ปทุมธานี โดยนักศึกษาจะได้มีโอกาสศึกษาดูงานทางด้านเทคโนโลยีชิ้นส่วนยานยนต์ไฟฟ้า อากาศยาน และระบบอัจฉริยะที่ทันสมัย เพิ่มพูนประสบการณ์ใหม่ๆ เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการเรียนในรายวิชาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์กับกันศึกษาทางด้านอื่นๆ ต่อไป..

อ่านต่อ  


อาจารย์ประจำหลักสูตรเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม เข้าร่วมการสัมมนา

Date : 2017-08-07 11:24:22

อาจารย์ประจำหลักสูตรเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม เข้าร่วมการสัมมนา “โครงการการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพบริการยานยนต์ อาชีพช่างแมคคาทรอนิกส์ในรถยนต์” เพื่อร่วมจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ พร้อมรับฟังและแสดงความคิดเห็นต่อผลการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาขาวิชาชีพบริการยานยนต์ อาชีพช่างแมคคาทรอนิกส์ ในวันจันทร์ ที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องกองแก้ว แคนทารี โฮเต็ล แอนด์ เซอร์วิซ อพาร์ตเมนต์ โคราช จังหวัดนครราชสีมา

อ่านต่อ  


แห่เทียนเข้าพรรษา ปี 2560

Date : 2017-07-05 14:09:53

สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม ได้เข้าร่วมโครงการถวายเทียนจำนำพรรษา ณ. วัดโพธิ์

อ่านต่อ  


ข่าวสาขาวิชา

Date : 2017-07-05 08:23:29

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปี 2560

อ่านต่อ  


ข่าวสาขาวิชา

Date : 2017-07-04 13:34:21

ความร่วมมือเพื่อผลิตบัณฑิต

อ่านต่อ